Dle zákona č. 254/2001 Sb. vodní zákon musí všechny subjekty, které zacházejí se závadnými látkami ve větším rozsahu, zpracovat havarijní plán. Detaily a limitní množství závadných látek definuje vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků ve znění pozdějších předpisů.

Subjektům nakládajícím se závadnými látkami zajistíme zpracování kvalitního havarijního plánu, který bude řešit jak možnost kontaminace povrchových vod, tak podzemních. Pro potřeby doplnění dokumentace pro stavební povolení zajistíme také havarijní plán stavby. Dle lokalizace stavby se spolu s havarijním plánem zpracovává i povodňový plán stavby.

 

Reference

  • Havarijní a povodňový plán pro stavbu III/2204 Modernizace silnice – průtah Odeř,
  • Havarijní a povodňový plán pro stavbu II/210 Modernizace silnice Anenské údolí,
  • Havarijní a povodňový plán pro stavbu Zdiby, Brnky, Nábřeží, 695, kNN Králová,
  • Havarijní a povodňový plán pro stavbu Beroun – Nádraží přeložka VN – kVN IZ-12-6000465,
  • Havarijní plán pro stavbu: Sádky Šindelová p.p.č. 398 v k.ú. Šindelová.

https://www.havarijniplan.cz